Formandsberetning ved Kalundborg Lokalarkivs generalforsamling torsdag den 15. marts 2012

Beretning for året 2011 v./ Formand Bent Christiansen

Det konstituerende møde blev, efter generalforsamlingen den 15. marts 2011, afholdt onsdag den 23. marts 2011 på arkivet.
Konstitueringen og fordeling af bestyrelsesposterne blev det samme som i 2010 og blev således:

Formand og Kasserer Bent Christiansen
Næstformand Maja Hansen
Sekretær Ulla Hærslev
Bestyrelsesmedlemmer Herman Hansen og Erik Neergaard Nielsen
Suppleanter Lone Thers Jensen og Niels A. Jensen
Repr. for Aarby Lokalhistoriske Forening Bodil Olesen
Repr. for Kalundborg Kommune Marianne Madsen

Revisor Kirsten Larsen og Henning Kastrup Larsen
Revisorsuppleant Karin Hermann

Repr. i Aarby Lokalhistoriske Forening Bent Christiansen
Repr. i Paraplyens styrelse Bent Christiansen og Maja Hansen

Alle udgiftsbilag bliver attesteres af næstformanden.

Vi havde den 2. marts 125 medlemskaber fordelt på 69 enkelte (110), 30 par (165),
15 (250), 1 (350), 2 (400), 8 (500) (3 nye indtil nu i år – 1 udmeldt)

Der er i 2011 blevet afholdt 6. bestyrelsesmøder, vore bestyrelsesmøder bliver afviklet efter en dagsorden der fast indeholder:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Regnskab & Medlemmer
Gennemgang af hovedtal i regnskabet, samt status for medlemmer

3. Siden sidst
løste sager – igangværende sager – nye sager

4. Indlæg fra Aarby

5. Dato for næste møde

6. Eventuelt

Registreringen i Arkibas af vore arkivalier skrider godt frem ikke mindst på grund af de flittige frivillige, vi har fået et fint miks vi har fået med at der er nogle øvede og de nye der kommer til og gerne vil være med i det interessante arbejde på arkivet.

Der var en hel del arbejde med rette vores data til for at vi kunne komme med på mini-Arkibas, dette skyldes i stort grad manglende information fra udbyderen af programmet, men det blev også klaret og det er en fornøjelse, at vi nu kan henvise de spørgende medlemmer og gæster til selv, via vores nye fine hjemmeside, at søge i vore arkivalier. Det ville være rart at få slettet den gamle hjemmeside, men det kniber lidt.

Vi har også en god kontakt udadtil via vores blad Arkiv nyt og siden med arkiv stof i den ene af ugeaviserne.

Vi har som Kalundborg Lokalarkiv i det forløbne år været med i en række forskellige tiltag, bl.a.
Udstilling af Fredløv Enggaards foto over emnet “Vejr og Klima”
Billeder til museets igangværende udstilling om Kalundborg havn igennem 1000 år,
Paraplyens udstilling på museet om Det Nordvestsjællandske landskab billeder og malerier.
Billeder til en udstilling på Røsnæs fyr.
Workshop sammen med Slægtshistorisk Forening om brugen af Daisy og andre muligheder for søgning efter slægtsdata på nettet.
Fremvisning af film den 13. oktober – Brudefærd og Carmen, og den 17. november om Frihedskæmpere i Kalundborg, samt indvielse af Kalundborg Station og udbygning af Kalundborg Havn.

Alle vore video og nogle af filmene er spillet over på DVDog flere er på vej

På Arkivernes dag den 12. november – “Husker du vor skoletid” – havde vi en fin udstilling af skolebilleder, der var mange besøgende så vi fik en del nye navne på de billeder vi havde, samt en del nye billeder, både den dag og i den følgende tid.

Billedbogen “Foto fra Kalundborg” er færdig og kan købes på arkivet for 56.- kr.

Slægtsholdet med 8 faste deltagere, hver anden mandag fra ca. 10 – 14 og Aarbys studiekreds hver anden mandag aften er i gang med at samle stof sammen om tidligere tørvegravning i sognet.

Mit ønske om at arkivet kunne få hele Asylet at disponere over er ikke blevet mindre aktuelt.
Efter at vi har fået gode forhold at fungere under, er der blevet udvist en større interesse for frivilligt at deltage i arbejdet på arkivet, hvilket så medfører lidt pladsproblemer. Mere plads til vore arrangementer og udstillinger ville også gavne vores virke.

Der er måske enkelte blandt os der syntes, at de gør en større indsats end andre, det er muligt at det er sådan, men det absolut væsentligste for arkivet og for mig er, at arkivet kan fungere og at opgaverne i fordrageligt og fællesskab bliver løst hen ad vejen.

Kalundborg Lokalarkiv på Volden 1. ville ikke kunne fungere og virke, hvis der ikke var en lang række af frivillige der i bestyrelse og som arkivmedhjælpere, der med interesse for arkivet og dets funktioner, i deres fritid gjorde en stor indsats herfor.

Et væsentligt stort bidrag til, at også økonomien får det hele til at hænge sammen er selvfølgeligt kontingentet fra vore medlemmer, samt driftstilskuddet fra Kalundborg kommune og Paraplyen.

Jeg vil slutte min beretning med at takke alle der også i 2011 har gjort en god indsats, stor eller lille for Kalundborg Lokalarkiv, med ønsket om at vi også her i 2012, i fællesskab kan løse opgaverne på – i og for Arkivet.