Generalforsamling onsdag den 9. marts 2016
i Medborgerhuset, Bredgade 32

Til stede: 33 stemmeberettigede medlemmer

Dagsorden: Ifølge vedtægterne for Kalundborg Lokalarkiv

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag:
6. Valg af formand. Formanden er valg på ulige år.
7. Valg af Kasserer. Bodil Olesen modtager genvalg.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Marianne Olsen og Henning Hansen. Alle modtager genvalg.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Jakob Gross. Jakob Gross modtager genvalg
10. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
På valg er Finn Lendal som revisor og Jørn Almdal som revisor suppleant. Finn Lendal ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Almdal som revisor og Helge Krøyer som revisorsuppleant.
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent og stemmetæller

Ulla Hærslev bød velkommen og Peter Hermann blev foreslået som dirigent, og blev valgt.

Peter Herman kunne konstatere at:
Der er indkaldt til generalforsamlingen iht. foreningens vedtægter, og tillige ved en avisannonce som ikke er et krav.
Dagsorden er iht. vedtægterne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Som stemmetæller blev følgende valgt: Inger Petersen og Bent Christiansen

2. Formandens beretning

Ulla Hærslev fremlagde formandens beretning:

Kære bestyrelse, kære frivillige medarbejdere
Det er dejligt, igen – at kunne gentage en stor tak, for opbakningen og støtten, samt det store arbejde der er blevet udført for og på Arkivet gennem 2015.
– også i år har alle været parate til, at smøge ærmerne op og tage ansvar for at få Kalundborg Lokalarkiv til at fungere på en måde som vi alle kan være stolte af.
… også en stor tak til vore medlemmer og Kalundborg Kommune, for deres støtte og opbakning i løbet af 2015 – tillige tak til Paraplyen – de andre arkiver i Kalundborg Kommune for det gode samarbejde.
Vi har i 2015, haft 7 bestyrelsesmøder, tillige med 6 medarbejdermøder for de frivillige medarbejdere.
Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2015, konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand:                            Ulla Hærslev (valgt på generalforsamlingen iflg. vedtægter)
Kasserer:                             Bodil Olesen (valgt på generalforsamlingen iflg. vedtægter)
Den øvrige bestyrelse har konstitueret sig som følgende:
Næstformand:                    Niels A. Jensen
Sekretær:                           Mogens Hansen
Bestyrelsesmedlem:          Erik Neergaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem:          Marianne Olsen
Bestyrelsesmedlem:          Henning Hansen
Repr. Kalundborg Byråd: Marianne Madsen
Suppleant til bestyrelsen: Jens-Jakob Groos

Revisorer er:                        Herman Hansen og Finn Lendal
Revisorsuppleant:                Jørn Almdal

Følgende ansvarsområder er tillige udnævnt af bestyrelsen:
Arkivleder:                                              Ulla Hærslev
2 medlemmer til Paraplyens Styrelse: Marianne Madsen og Ulla Hærslev
Ansvarlig for fjernarkiverne:                 Niels A. Jensen, Henning Hansen, Mogens Hansen
Ansvarlig for hjemmeside:                     Ulla Hærslev
Ansvarlig for Arkiv nyt:                          Ulla Hærslev og Jens-Jakob Groos
It-kyndig:                                                Poul Jensen

Vi er nu oppe på 14 faste, frivillige medarbejdere, der bruger mindst 1 hel arbejdsdag om ugen. men ofte både 2 og 3 dage.

Især i år – 2015, er der blevet brugt rigtig mange timer på arkivet.
Ikke mindst i forbindelse med, at vi bliver mere og mere erfarne med det “nye” registreringssystem Arkibas5″, er der blevet ryddet op på Ulshøjskolen, samtidig med at vi har modtaget mange nye “arkivafleveringer”.

I 2015 skiftede vi “telefonselskab”, så vi nu benytter os af det lokale Ka-net.
Det har bevirket, at vi har fået en økonomisk besparelse, en meget hurtigere internetforbindelse, hvilket må siges at være en behagelighed, da vi jo efter det nye registreringssystem er blevet indført, hele tiden arbejder via “nettet” nå vi registrerer – og ikke at fornægte, en god og hurtig service, da leverandøren bor lokalt.

I september udskiftede vi 3 pc-er, som efterhånden var blevet forældede og fungerede dårligt, specielt i forbindelse med vores nye registrerings system Arkibas5.

I løbet af efteråret fik vi overdraget Kalundborg Folkeblads gamle avisbøger der pt. står i “Det gamle Folkeblads bygninger” i Bredgade. Bøgerne er helt tilbage fra 1907 og op til den dag, hvor “Folkebladet” overgik til NordvestNyt.
I den forbindelse kunne det glæde os, at vi umiddelbart efter fik rådighed over 1. salen på asylet, så vi i dag har rådighed over hele huset.
Vi glæder os rigtig meget over vores nye lokaler, som vi har fået udvidet med nye internetforbindelser, hvilket foreløbigt, har givet plads til 4 nye arbejdspladser på 1. salen.
Mht. avisbøgerne har det dog krævet en større planlægning og rokade af de arkivalier der stod i stueetagen.
Avisbøgerne er så tunge, så de kun kan stå i stueetagen – så en stor del af arkivmaterialet har måttet holde flyttedag til 1.salen, hvilket også har krævet indretning af lokalerne med både nye reoler og belysning. Men “det stærke team” har været flittige og knoklet, så vi allerede nu kan, være stolte af resultatet og vente bl.a. på godt vejr, så vi kan få aviserne “hjem”.

Der har været nye tiltag både i samarbejde med Paraplyen og mht. arrangementer i Arkivet
På opfordring af Jakob Groos fra Kalundborg Lokalarkiv er der kommet et samarbejde i stand, med Paraplyens andre arkiver, om at lave en fælles årbog.
Inspirationen er kommet fra det gamle “Jul i Kalundborg, og det bliver en bog med både nye og gamle historier fra samtlige, af de respektive arkiver samt indlæg fra udvalgte personer i det nuværende Kalundborg kommune. Målet er, at bogen skal udkomme 1. gang i oktober, ved Kalundborg Messen 2016, under navnet ”Arkivernes Jul”.
Vi har også i 2015, trods omlægningstravlhed, været aktive med at vise Arkivet udad til, bl.a. med forskellige arrangementer/ foredrag i arkivet.
Vi har haft aftenåben 4 gange i januar, marts, august og november

I januar var temaet ved vores aftenåben: “Hvordan kommer jeg i gang med Slægtsforskning”.

I februar holdt John Buur Christiansen et spændende foredrag om “Kalundborg og Omegns Posthistorie.”
I marts holdt Kaj Buch Jensen sit spændende foredrag om Amtsudstillingen på Møllebakken i 1898.

I maj, den 22. kunne ” Vores lille hus” – det gamle Asyl og dermed også institutionen Kalundborg Asylbørnehave fejre 175 år fødselsdag. Det var en dejlig oplevelse, at kunne modtage 85 glade børnehavebørn og deres pædagoger til saftevand og kage, – men det var absolut en stor fordel, at vi havde vores gårdhave, hvor der både blev sunget og viftet med flag. Efterfølgende var der om eftermiddagen, i den nuværende børnehave på Lundevej, en flot reception, med udstilling af gamle billeder fra begge institutioner, med taler og forskellige sange af børnene.

I august ved vores aftenåben, prøvede vi noget nyt, idet vi deltog som arrangører, med en vandretur i forbindelse med Kalundborg Vandrefestival. Det var en tur der udgik fra Arkivet, over Torvet, ad Slotsgade, Vestre Havnevej, Strandstien, Gisseløre, Gisselørevej, Elling Lund, Munkesøen og tilbage til Arkivet til “hygge og spørgsmål” – Det var meget spændende at prøve, og med 50 deltagere, som gav mange positive tilbagemeldinger om arrangementet, er det noget – vi meget gerne vil prøve igen –

I september, var det “store forberedelsesmåned” – vi skulle både gøre klar til udgivelse af bogen, “Billeder fra Kalundborg 3”, den 17. oktober og til Kalundborg messen den 24.- 25. oktober – og efterfølgende Arkivernes Dag, den 14. november.

Til vores sidste “aftenåben” den 30. november, havde vi igen besøg af John Buur Christiansen, der denne gang fortalte om “Hvordan posten kom til Kalundborg” fra 1809 og op til i dag – både til fods, med hest, tog, skib og fly.

Årets sidste arrangement, var som de foregående år, en rigtig hyggelig julekomsammen, med præsten i Årby, Helga Tidemann Jensen, tidligere organist Edith Køhl Hansen og børne- og ungdomskoret.

Det har været et rigtig godt år, hvor jeg håber, at alle synes vi har “fået noget fra hånden”.
Vores bogsalg er stadig stigende, ikke mindst vores egne bøger med “Billeder fra Kalundborg”, har solgt så godt, at vi igen i år kan udgive en bog med “Billeder fra Kalundborg”. Det vil blive nr. 4.
Der har også været et stadig stigende antal besøgende i vores åbningstider og ved vores arrangementer, tillige med et stigende antal besøgende på både mail, hjemmeside og på telefonen, som vi jo nok kan henføre til bl.a. Arkiv.dk, men også til vores forskellige arrangementer og vores 3 bøger, med “Billeder fra Kalundborg”

I det daglige glæder jeg mig altid til, at skulle på Arkivet – for selv om vi (de frivillige) har en gennemsnitsalderen lidt over middel, så udvises der initiativ og arbejdsglæde og en dejlig humor, som mange gange udløser et godt, livsforlængende grin – og så kan man igen, ved dagens slutning, gå hjem med følelsen, at det igen har været en god dag.

/ Ulla

Kommentarer til formandens beretning:
• Stor ros til arkivets indslag i pressen ved Niels A. Jensen
• Det er behageligt at komme på arkivet, der er en god stemning.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Kasseren Fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Bodil Olesen gennemgik regnskabet.

Bodil Olesen gennemgik tillige regnskabet for arkivets bogfond.

Regnskabet blev herefter godkendt

4. Fremlæggelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent

Bodil Olesen gennemgik budgetforslaget for 2016.
Ingen bemærkninger til budgetoplægget. Budgettet blev godkendt

Bestyrelse anbefaling til kontingentforhøjelse blev fremlagt, og er som følger:
Enkelt medlem hæves fra Kr. 110,00 til 125,00
Par medlemskab hæves fra Kr. 165,00 til 185,00
Virksomhedsmedlemskab uændret Kr. 250,00 minimum

Jens Thor Larsen fremkom med følgende ændringsforslag:
Enkelt medlem hæves til Kr. 150,00
Par medlemskab hæves til Kr. 200,00

Skriftlig afstemning om Jens T. Larsens ændringsforslag. Der stemmes med Ja eller Nej.
Afstemningen viste:
8 ja
22 nej
Ændringsforslaget afvist og bestyrelsen forslag er hermed godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand
Ingen aktion. Formanden vælges på ulige år.

7. Valg af kasserer
Bodil Olesen blev genvalgt

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Marianne Olsen og Henning Hansen blev genvalgt

9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Jakob Gross blev valgt

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørn Almdal blev valgt som revisor og Helge Krøyer nyvalgt som suppleant

11. Eventuelt

Der blev takket for god ro og orden, som blev afrundet med et leve for Kalundborg Lokalarkiv ved et Kalundborg Hurra.
Generalforsamlingen sluttede af med kaffe og kage og et foredrag ved Tommy Dinesen under titlen ”Fra dæksdreng til Borgmester”.

Mogens Hansen                     Peter Hermann
Ref.                                           Dirigent