Generalforsamling
mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00
i Aktivitetscenter Munkesøen
Esbern Snaresvej 55

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

Formanden for Kalundborg Lokalarkiv Mogens Hansen bød velkommen. Han foreslog Peter
Hermann som dirigent.
Peter Hermann blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet,
generalforsamlingen er Beslutningsdygtig og dagsordenen opfylder § 9 i foreningens
vedtægter.
Det havde været nødvendigt at flytte generalforsamlingen 2021 fra marts til juni på grund af
Corona.
Gik herefter over til valg af to stemmetællere. Dirigenten foreslog Hans Henrik Nielsen og
Hans Jørgen Høgholm.  Begge blev enstemmigt valgt.
Gav herefter ordet til Mogens Hansen for bestyrelsens beretning:

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

Bestyrelsens beretning er vedhæftet referatet som bilag 1. NB: se beretning under referat
Der blev spurgt om hvor mange medlemmer der er i foreningen. Der er 230.

Arkiv Nyt blev fremhævet som et foreningsblad man ser frem til at modtage. Arkiv Nyt har fået
et redaktionelt og designmæssigt løft via et bladudvalg. Foreningen har modtaget et utroligt
flot værk af Stoltenberg. Værket er 3 m. langt og skal ophænges på Arkivet. Det er en gave vi
er meget glade for. Der blev spurgt om Arkivet planlægger noget i anledning af Tour de
France gennem Kalundborg 2 juli. Vi har ikke umiddelbart planer, ideen er fin, vi ser på det.
Vedr.  Carmen jubilæet, har vi aktiviteter og samarbejder med bl.a. Danmarks Radio.
Efter disse spørgsmål og bemærkninger, blev beretningen godkendt.

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

 

Arkivet har foretaget absolut nødvendige indkøb til driften og andre poster nævnt i  regnskabet,
som kassereren gennemgik meget detaljeret for generalforsamlingen.
Det blev fremhævet at regnskabet er meget overskueligt sat op med tre kolonner:
Realiseret i regnskabsåret, realiseret året før og et budget for indeværende år.
Årsregnskabet for regnskabsåret 2021 godkendt uden bemærkninger.

 

4. Fremlæggelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent.

 

Budget for 2022 er vedhæftet referat som bilag 2.
Det blev fremhævet at kontingent for 2022 er uændret.
Budget for året 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg af formand.

 

Formanden er på valg ulige år.

 

7. Valg af kasserer.

 

Kassereren er på valg lige år.
– Preben Jensen modtager genvalg.
Preben Jensen enstemmigt valgt for næste to år.

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år.
– Marianne Olsen modtager genvalg.
Marianne Olsen enstemmigt valgt for næste to år.
– Kirsten Kot Sørensen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår John Larsen.
John Larsen enstemmigt valgt for næste to år.

 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen.

 

Der vælges en suppleant for et år ad gangen.
– Bestyrelsen foreslår Kirsten Kot Sørensen.
Kirsten Kot Sørensen er valgt for et år.

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Revisorerne vælges forskudt, en i lige år og en i ulige år.

Revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
– Revisor: Jørgen Almdal modtager genvalg.
Jørn Almdal enstemmigt valgt for næste to år.
– Revisorsuppleant: Helge Krøyer modtager genvalg.
Helge Krøyer enstemmigt valgt for et år.

 

11. Eventuelt.

 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

 

Dirigenten takkede for det store fremmøde og for god ro og orden.
Mødet slut 19.45

 

 

Peter Hermann                                                              Steen Rasmussen
Dirigent                                                                              Referent

Bilag 1:

Bestyrelsens beretning for Kalundborg Lokalarkiv, for året 2021
Mandag den 28. marts 2022 

På sit første møde efter generalforsamlingen den 8. juni 2021, konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Mogens Hansen (valgt på generalforsamlingen 2021 iflg. vedtægterne).
Kasserer: Preben Jensen (Valgt på generalforsamlingen 2020 iflg. vedtægterne).
Næstformand: Michael Ladegård Augustesen
Sekretær: Steen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Ebbe Thomsen
Bestyrelsesmedlem: Marianne Olsen
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Kot Sørensen
Suppleant til Bestyrelsen: Niels A. Jensen

Arkivleder: Mogens Hansen
2 medlemmer til Paraplyen styrelse: Steen Rasmussen og Mogens Hansen.
Tillige blev der aftalt aktionsansvarlige for nødvendige opgaveområder som f.eks.: Medlemsaktiviteter, Hjemmeside, Facebook, Fjernarkiv, mv.

Efter sommerferien meddelte Michael Ladegaard Augustesen, at han ikke længere ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. I hans sted indtrådte suppleanten Niels A. Jensen. Som ny næstformand blev valgt Steen Rasmussen.

Vi har i 2021 haft 7 bestyrelsesmøder, 1 medarbejdermøde og udsendt 12 månedsinformationer til medarbejderne.

I årets løb er John Larsen begyndt som medarbejder på arkivet. Hans arbejdsopgaver har hidtil været registreringer i Arkibas. Desværre har arkivet mistet to medarbejdere i året. Søren Rasmussen afgik ved døden i september 2021 og ultimo året meddelte Bodil Olsen, at hun efter 14 år som medarbejder på arkivet ønskede at stoppe. Hun og hendes mand er ved at sælge deres hus og påregner i det nye år at flytte fra byen.

Arkivet er oppe på 17 medarbejdere, som meget engageret har deltaget i det daglige arkivarbejde. Uden dette engagement ville det ikke være muligt at drive et arkiv og opnå resultater, som vi kan være stolte af.
Der er ydet 3765 timer. Timetallet er påvirket af, at der i perioden 1/1-2021 til 10. juni 2021 kun har været en bemanding på 2 medarbejdere 2 gange om ugen, som besvarede indkomne mail. Det fungerede som en god måde at fastholde en aktivitet ud af huset.

Vores åbningstider for gæster har været begrænset til perioden 10. juni 2021 til 31. december 2021 på grund af Corona restriktioner. Besøgstallet nåede op på 146 personer.

Besøgsbegrænsningen har givet et pænt antal mail og telefonkontakter. Vi har besvaret 234 mail og over 120 telefonopkald, Så der er blevet sendt en del ønskede billeder og artikler ud af huset.

Arkivet har 58 gange med stor glæde modtaget materiale fra gode givere. Arkivets hyldemeter med arkivalier er på 760 meter.

Arkivet har i 2021 fastholdt sit medlemstal fra året før.

Kursusaktiviteten har også lidt under Coronarestriktionerne. Der har været deltagelse i 3 online kurser af to timers varighed.

Arkivet har 9 PC-kontorsteder. Nu er arkivarbejde ikke kun PC-arbejde, der er flere opgaver som skal løses uden PC, som sikring af glasplader ved indpakning i syrefri kuverter, sortering og finde data til de mange pressebilleder vi har, finde særlige artikler i avisbøger og almindeligt vedligehold.

I årets løb har arkivet foretaget tre større investeringer. Vore arkivalier er uerstattelige. Derfor er der investeret i et brand- og tyverisikringsanlæg, som står i direkte kontakt med en alarmcentral. Belysningen i vort fjernlager på Skolen ved Herredsåsen er ændret, så det er blevet nemmere at finde de ønskede arkivalier.

Endelig er der investeret i en ekstra salgsreol, således at arkivets egen udgivelse ”Billeder fra Kalundborg” samt bøgerne ”Arkivernes Hjul” har fået deres egen reol. Af mindre investeringer har vi i 2021 købt en labelprinter, et lysbord, en DVD afspiller, og andre mindre hjælpeværktøjer til registrering.

Ved registrering i arkibas5, kan de indtastede oplysninger søges på internettet i arkiv.dk.
Kalundborg havde i 2021 162.086 visninger på arkiv.dk.
Hjemmeside har haft 28.996 besøg.
På Facebook har vi 2.020 følgere.

Det er arkivets opgave at sikre at det indsamlede materiale også formidles ud af huset. Ud over elektronisk formidling, så formidler arkivet avisartikler, foredrag, udstillinger og udgiver bøger.

Der er i Kalundborg Nyt og Ugeavisen Kalundborg i 2021, bragt 32 forskellige helsiders artikler med 192 foto med tekster.
Kalundborg Nyt og Ugeavisen Kalundborg har et oplag på 24.600 aviser per uge, og med tre læsere per avis bliver det (24.600 x 32 x 3) 2.361.600 læsere i 2021.

Ligeledes har Nordvestnyt Kalundborg udgave, i 2021 bragt 26 helside artikler med foto. Mange af artiklerne er også bragt i Nordvestnyts udgave i Holbæk og Odsherred, så der er mange avislæsere der herigennem har fået indblik i Kalundborg Lokalhistorie.

Mandag den 25/10-2021 holdt Helge B. Rasmussen foredrag/fortælling om 50 år ved DSB i Kalundborg. En underholdende aften, som var pænt besøgt.

Lørdag den 30. oktober 2021 blev der afholdt reception på Arkivet, for markering af udgivelse af arkivets stolthed, ”Billeder fra Kalundborg nr. 9”. Der er igen forfattet en god bog. Der var et pænt besøg og salg af bogen.

Lørdag den 13. november Arkivernes dag. Reception på arkivet med bogudgivelse af ”Arkivernes hjul 2021”. Denne bog er et fælles projekt for de 8 arkiver i Kalundborg Kommune.

Arkivets eget arrangement på arkivernes dag, var en fotoudstilling og filmvisning der markerede olieraffinaderiet 60års fødselsdag. Raffinaderiet med de mange navne: Veedol, Esso, Statoil, Equinor, og nu i 2022 Kalundborg Refinery.

Arkivet har også i 2021 arbejdet med at samle biografier. Udpluk fra dem kan opleves i Arkiv Nyt. Hele artiklen kan læses på Arkivet.

Traditionen tro er ARKIV NYT blevet udsendt 4 gange i 2021 til arkivets medlemmer. Bladet udseende og opsætning er blevet gennemgået af en bladgruppe, og har fået en ny grøn udsende og er blevet justeret i opsætningen af indholdet.

Lørdag den 4. december var arkivet åbent med den traditionelle julehygge med gløgg.

Fredag den 26. november blev der afholdt en hyggelig julefrokost for arkivet medarbejdere. En god måde at sige tak for årets indsats, og tillige nyde, at sammenkomst igen er muligt trods Corona.

Til slut vil jeg gerne takke alle arkivets medlemmer og interesserede for deres deltagelse og støtte ved de arrangementer vi har haft mulighed for at gennemføre i 2021.

Der skal også lyde en tak til Kalundborg Kommune for den økonomiske støtte vi har modtaget.

Sidst og ikke mindst en stor tak til alle de dejlige medarbejdere på arkivet, for den store og gode indsats, der er ydet, og for det gode humør, der bidrager til hyggelige arbejdsdage.

 

28. marts 2022

Mogens Hansen                                                               Peter Hermann
Formand                                                                             Dirigent